Regulamin

Świadczenia usługi Hostingu.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywania na nim danych usługobiorców (usługi Hostingu).
 2. Serwis – serwis internetowy bluserwer.pl, prowadzony przez Blusoft Sp. z o.o.
 3. Organizator – organizator Serwisu, tj. Blusoft Sp. z o.o. działająca pod adresem Kijowska 44, 85- 703 Bydgoszcz.
 4. Użytkownik – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej .
 5. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowa o świadczenie usługi hostingu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Usługa Hostingu – “Usługa hostingowa” – to usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi za pośrednictwem sieci Internet części powierzchni dyskowej serwera i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z parametrami danej usługi hostingowej podanymi w specyfikacji danej usługi na stronach internetowych Usługodawcy (https://www.bluserwer.pl/).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Blusoft Sp. z o.o., usługi hostingu
  polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywania na nim danych Usługobiorców (usługa Hostingu).
 2. Korzystanie z usługi Hostingu warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Na zasadach określonych w Regulaminie, w tym przy uwzględnieniu warunków
  technicznych określonych w załączniku do Regulaminu, Organizator świadczy w ramach Serwisu usługę Hostingu.
 4. Skorzystanie z usługi Hostingu wymaga wypełnienia przez Użytkownika, dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza zamówienia i przesłania go Organizatorowi. Z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Organizatora pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Hostingu, a Organizator zobowiązany jest do jej świadczenia Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Umowa o świadczenie usługi Hostingu zostaje zawarta na okres jednego (1) roku (okres abonamentowy), który może zostać przedłużony przez Użytkownika na poniższych zasadach oraz z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.
 7. Na trzydzieści, piętnaście, siedem, trzy dni oraz jeden dzień poprzedzający dzień upływu okresu abonamentowego, a także w dniu jego upływu Organizator informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty z tytułu ewentualnego przedłużenia przez Użytkownika obowiązywania umowy o świadczenie usług Hostingu na kolejny 1-roczny okres abonamentowy.
 8. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na ten okres w przypadku uregulowania wymaganej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie konto Użytkownika zostaje zablokowane z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności w ciągu kolejnych 30 dni.
  Uregulowanie należności w tym terminie powoduje przedłużenie okresu abonamentowego o kolejny rok, licząc od dnia dokonania wpłaty. Nieuregulowanie we wskazanym terminie wymaganej należności może skutkować usunięciem konta Użytkownika.
 9. Organizator zobowiązuje się do aktywowania usługi Hostingu w domenie wskazanej przez Użytkownika w elektronicznym formularzu – w terminie 3 dni od dnia otrzymania płatności należnej za usługę Hostingu za okres wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia. Organizator gwarantuje dostępność usługi Hostingu w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku.
 10. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekracza maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Organizator, zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw – o ile w danym okresie abonamentowym nie został już wykorzystany przysługujący Użytkownikowi limit transferu danych.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej jakości usługi Hostingu Organizator ma prawo dokonywania aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Aktualizacja oprogramowania dokonywana jest na serwerze w sposób automatyczny.
 12. Dane umieszczone na serwerze w ramach korzystania przez Użytkownika z usługi Hostingu są przechowywane przez Organizatora na serwerze w opłaconym przez Użytkownika okresie abonamentowym oraz przez następne 30 dni, po czym – w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie – mogą zostać usunięte z serwera.
 13. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, są zapisywane w ramach kopii bezpieczeństwa (backup), które są aktualizowane jeden raz na dobę.
 14. Na serwerze przechowywana jest wyłącznie ostatnia kopia bezpieczeństwa, zawierająca wyłącznie te dane, które znajdowały się na serwerze w chwili jej sporządzenia. Pozostałe dane mogą ulec usunięciu z serwera.
 15. Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie usługi Hostingu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (14) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi Hostingu rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego) terminu.
 17. Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez Organizatora serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
  • naruszających cudze prawa własności intelektualnej
  • godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu
  • mających charakter pornograficzny
  • innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, a także treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.
 18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Hostingu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników.
 19. Spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi Hostingu rozpoznawane są przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 20. Organizatorowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi Hostingu na podmioty trzecie. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
 21. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 22. Jeden użytkownik może założyć jedno konto z darmowym hostingiem.

§3 Płatności

 1. Korzystanie z usługi Hostingu jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty z tego tytułu zależna jest od limitu transferu danych i jest określona w cenniku jaki obowiązuje – odpowiednio – w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy.
 3. Cennik może ulegać zmianie o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Hostingu w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany cennika. W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje
  Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Kijowska 44, 85- 703 Bydgoszcz.
 5. W przypadku przekroczenia przysługującego Użytkownikowi limitu transferu okres abonamentowy usługi zostaje skrócony do dnia, w którym doszło do wyczerpania limitu transferu. Kolejny okres abonamentowy – w wymiarze 1 (jednego) roku – biegnie od daty przekroczenia limitu transferu, a Organizator wystawia fakturę VAT pro forma tytułem opłaty za świadczenie usługi Hostingu w kolejnym okresie abonamentowym, zgodnie z aktualnym cennikiem. Okres ten oraz ewentualne kolejne okresy abonamentowe mogą zostać skrócone w sytuacji i na warunkach określonych w zdaniu pierwszym powyżej.
  W przypadku nieuregulowania faktury VAT pro forma w wymaganym terminie umowa o świadczenie usługi Hostingu wygasa, a konto Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu. Wpłaty należności z tytułu świadczenia usługi Hostingu dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora (31 1140 2004 0000 3502 7588 1916).
 6. Faktury VAT z tego tytułu wystawiane są z uwzględnieniem danych Użytkownika podanych w Panelu Użytkownika Serwisu.

§4 Odpowiedzialność Użytkownika i Organizatora

 1. Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego Klientów.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości
  o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Organizatorowi przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia oraz –
  w przypadku zawinionego naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu –
  wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utrudnienia w korzystaniu z usługi Hostingu spowodowane wadliwym
   funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika lub
   jego klientów, a także działaniami osób trzecich lub siły wyższej,
  • umieszczanie w Serwisie bezprawnych treści przez Użytkownika, jego klientów lub inne osoby trzecie,
  • szkody spowodowane działaniami Użytkownika lub jego klientów w związku
   z korzystaniem z usługi Hostingu, a stanowiącymi okoliczność, za której powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
  • brak dostępu do danych usuniętych w związku z wykonaniem kolejnych kopii
   bezpieczeństwa w ramach świadczenia usługi Hostingu.
 4. Całkowita odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ogranicza się do wysokości ostatniej uiszczonej przez Użytkownika opłaty rocznej z tytułu świadczenia tej usługi. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 6. Organizator ma prawo usunąć konto Użytkownika/konto hostingowe, jeżeli zostały podane Organizatorowi “podejrzane” dane. Za dane “podejrzane” uważa się m.in : treści o charakterze erotycznym, używanie danych innych osób, treści niecenzuralne, bądź dane fałszywe.

§5 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji usługi Hostingu. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 5. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu.
 6. W ramach realizacji usługi Hostingu przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: nazwisko i imię lub nazwa firmy Abonenta, numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Abonenta, miejsce zamieszkania Abonenta, adres poczty elektronicznej Abonenta, numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Abonenta.
 7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usługi Hostingu.
 8. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 9. Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem.
 10. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem.
 11. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 12. Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają: dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi, tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 13. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 14. W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez panel obsługi Klienta, dostępny pod adresem panel.bluserwer.pl.
 15. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
  W tym celu należy wysłać mail na adres: kontakt@blusoft.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 525-222-152.
 16. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może
  przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji
  następujących celów: rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi. dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

§6 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia usługi Hostingu.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy
  Organizatora: kontakt@bluserwer.pl.
  Organizator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 90 dni.
  Informację na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Organizator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy.

§7 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na zmianę warunków zawartej
  z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Hostingu w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Regulaminu. W takim przypadku postanowienia zmodyfikowanego Regulaminu odnoszą się do warunków świadczenia usługi w kolejnym okresie abonamentowym, o ile umowa zostanie przedłużona przez Użytkownika na ten okres, a Użytkownik wyrazi zgodę na nowy Regulamin.
 3. Umowa o świadczenie usługi Hostingu zawierana jest w języku polskim.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
 6. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.