Regulamin

Świadczenia usługi VPS.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Blusoft Sp. z o.o., usługi – serwera VPS polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywana na nim danych usługobiorców. Korzystanie z usługi serwera VPS warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi serwera VPS polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywana na nim danych usługobiorców Serwis – serwis internetowy bluserwer.pl, prowadzony przez Blusoft Sp. z o.o.

Organizator – organizator Serwisu, tj. Blusoft Sp. z o.o.. działająca pod adresem Kijowska 44, 85- 703 Bydgoszcz

Użytkownik – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowa o świadczenie usługi serwera VPS) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Usługa serwera VPS – to usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi za pośrednictwem sieci Internet maszyny wirtualnej z gwarancja zasobów , zgodnie z parametrami danej usługi serwera VPS podanymi w specyfikacji danej usługi
na stronach internetowych Usługodawcy ( http://www. bluserwer .pl/) lub załączonej do umowy

§3 Postanowienia ogólne

Na zasadach określonych w Regulaminie, w tym przy uwzględnieniu warunków technicznych określonych w załączniku nr 1 do umowy, Organizator świadczy w ramach Serwisu usługę serwera VPS.

Umowa o świadczenie usługi serwera VPS zostaje zawarta na dowolny okres, określeślony w cenniki do umowy, który może zostać przedłużony przez Użytkownika na poniższych zasadach oraz z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.

Na trzydzieści, piętnaście, siedem, trzy dni oraz jeden dzień poprzedzający dzień upływu okresu abonamentowego, a także w dniu jego upływu Organizator informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty z tytułu ewentualnego przedłużenia przez Użytkownika obowiązywania umowy o świadczenie usług
serwera VPS na kolejny wybrany okres abonamentowy. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na ten okres w przypadku uregulowania wymaganej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym
terminie konto Użytkownika zostaje zablokowane z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności w ciągu kolejnych 30 dni. Uregulowanie należności w tym terminie  powoduje przedłużenie okresu abonamentowego, licząc od dnia dokonania wpłaty. Nieuregulowanie we wskazanym terminie wymaganej należności może skutkować usunięciem konta Użytkownika.

Organizator zobowiązuje się do aktywowania usługi serwera VPS w terminie 3 dni od dnia otrzymania płatności należnej za usługę serwera VPS na okres wskazany przez Użytkownika. Organizator gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania
opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Organizator, zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw – o ile w danym okresie abonamentowym nie został już wykorzystany przysługujący
Użytkownikowi limit transferu danych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej jakości usługi serwera VPS Organizator ma prawo dokonywania aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Aktualizacja oprogramowania dokonywana jest na serwerze w sposób automatyczny.

Dane umieszczone na serwerze w ramach korzystania przez Użytkownika z usługi serwera VPS są przechowywane przez Organizatora na serwerze w opłaconym przez Użytkownika w okresie abonamentowym oraz przez następne 30 dni, po czym – w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie – są usuwane z serwera.

Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, są zapisywane w ramach kopii bezpieczeństwa (backup), które są aktualizowane jeden raz na dobę. Na serwerze przechowywana jest wyłącznie ostatnia kopia bezpieczeństwa, zawierająca wyłącznie te dane, które znajdowały się na serwerze w chwili jej sporządzenia. Pozostałe dane mogą ulec usunięciu z serwera.

Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie usługi serwera VPS, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi serwera VPS rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego) terminu.

Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez Organizatora serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
– naruszających cudze prawa własności intelektualnej,
– godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu,
– mających charakter pornograficzny,
– innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, a także treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi serwera VPS w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników.

Spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi serwera VPS rozpoznawane są przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

Organizatorowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi serwera VPS na podmioty trzecie. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies

§4 Płatności

Korzystanie z usługi sewers VPS jest odpłatne.

Wysokość opłaty z tego tytułu zależna jest od limitu
transferu danych i jest określona w Cenniku jaki obowiązuje – odpowiednio – w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy.

Cennik może ulegać zmianie o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę warunków zawartej z
Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi serwera VPS w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany cennika.

W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym
terminie nowy Cennik obowiązuje Użytkownika.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz.

W przypadku przekroczenia przysługującego Użytkownikowi limitu transferu okres abonamentowy usługi zostaje skrócony do dnia, w którym doszło do wyczerpania limitu transferu (zgodnie z wybranym transferem). Kolejny okres abonamentowy – w wymiarze 1 (jednego) roku – biegnie od daty przekroczenia limitu transferu, a Organizator wystawia fakturę VAT pro forma tytułem opłaty za świadczenie usługi serwera VPS w kolejnym okresie abonamentowym, zgodnie z aktualnym Cennikiem. Okres ten oraz ewentualne kolejne okresy abonamentowe mogą zostać skrócone w sytuacji i na warunkach określonych w zdaniu pierwszym powyżej. W przypadku nieuregulowania faktury VAT pro forma w wymaganym terminie umowa o świadczenie usługi serwera VPS wygasa, a konto Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu.

Wpłaty należności z tytułu świadczenia usługi serwera VPS dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora (31 1140 2004 0000 3502 7588 1916). Faktury VAT z tego tytułu wystawiane są z uwzględnieniem danych Użytkownika podanych w Panelu Użytkownika Serwisu

§5 Odpowiedzialność Użytkownika i Organizatora

Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Organizatorowi przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia
oraz – w przypadku zawinionego naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu – wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi serwera VPS ze skutkiem natychmiastowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
-utrudnienia w korzystaniu z usługi serwera VPS spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika lub jego klientów, a także działaniami osób trzecich lub siły wyższej,
-umieszczanie w Serwisie bezprawnych treści przez Użytkownika, jego klientów lub inne osoby trzecie,
-szkody spowodowane działaniami Użytkownika lub jego klientów w związku z korzystaniem z
usługi serwera VPS, a stanowiącymi okoliczność, za której powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
-brak dostępu do danych usuniętych w związku z wykonaniem kolejnych kopii bezpieczeństwa w ramach świadczenia usługi serwera VPS.

Całkowita odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ogranicza się do wysokości ostatniej uiszczonej przez Użytkownika opłaty  rocznej z tytułu świadczenia tej usługi. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi serwera VPS ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.

Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych
osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji usługi serwera VPS. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.

Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i
wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu.

W ramach realizacji usługi serwera VPS przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
– nazwisko i imię lub nazwa firmy Abonenta,
– numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Abonenta,
– miejsce zamieszkania Abonenta,
– adres poczty elektronicznej Abonenta,
– numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Abonenta.

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usługi serwera VPS. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi, tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez panel obsługi Klienta, dostępny pod adresem panel.shoper.pl

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: kontakt@blusoftpl lub zadzwonić pod numer telefonu 525 222 152.

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi. dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

§7 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia usługi serwera VPS.

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy Organizatora kontakt@bluserwer.pl

Organizator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 90 dni. Informację na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Organizator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy.

§8 Zmiany Regulaminu

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi serwera VPS w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Regulaminu. W takim
przypadku postanowienia zmodyfikowanego Regulaminu odnoszą się do warunków świadczenia usługi w kolejnym okresie abonamentowym, o ile umowa zostanie przedłużona przez Użytkownika na ten okres, a Użytkownik wyrazi zgodę na nowy Regulamin.

Umowa o świadczenie usługi serwera VPS zawierana jest w języku polskim.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.